Kansalliskieliyhdistyksen vuosikokous 2014 ja Kansalliskielipalkinto

emmyviemari_tyynelaaidin_pappikeskustelu_021_1

PÖYTÄKIRJA KANSALLISKIELTEN TUKIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESTA 26.5.2014 KLO 17.00 HELSINGISSÄ, TIETEIDEN TALO, KIRKKOKATU 6

Työjärjestys: Liite 1

Vuosikertomus: Liite 2

Tuloslaskelma ja tase: Liite 3

Toimintatarkastuskertomus: Liite 4

Toimintasuunnitelma: Liite 5

Talousarvio: Liite 6

KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Nuorteva avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleeksi. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä.

JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Hallberg ja sihteeriksi Heikki Rautvuori. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Inki ja Harri Tilli.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sääntöjen 9§ ja 10§ mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

VUOSIKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja Nuorteva esitteli toimintakertomuksen. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen kertomuksesta sekä tilinpäätöksen.

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Toiminnantarkastaja Matti Saaren esitteli toiminnantarkastajien lausunnon. Hän myös toivoi yhdistykseltä entistä aktiivisempaa toimintaa hallituksen linjausten mukaisesti. Kokous päätti yksimielisesti myöntää hallitukselle vastuuvapauden toimintavuodelta 2013.

TOIMINTASUUNNITELMA, TULO-JA MENOARVIO SEKÄ JÄSENMAKSU

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 5/2014 – 5/2015 hyväksyttiin. Sen pohjalta

hallituksen esitys talousarvioksi hyväksyttiin ja vuosijäsenmaksuksi määrättiin edelleen 10 euroa ja ainaisjäsenmaksuksi 100 euroa.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALINTA

Sääntöjen 6§ mukaisesti hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä.Yhdistyksen v. 2013 valittu puheenjohtaja Jussi Nuorteva ilmoitti luopuvansa tehtävästä henkilökohtaisista syistä. Tämän jälkeen Jorma Inki ehdotti uudeksi puheenjohtajaksi Helsingin Sanomien pitkäaikaista entistä päätoimittajaa Janne Virkkusta, joka valittiin yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtaja kiitti Jussi Nuortevaa hänen panoksestaan yhdistyksen vilkkaassa toiminnassa. Valittu puheenjohtaja Janne Virkkunen kiitti saamastaan luottamuksesta ja ilmoitti hallituksen kokoontuvan lähiaikoina tekemään esityksiä toimintasuunnitelman toteuttamiseksi.

Hallituksen jäseniksi valittiin Jorma Inkin ehdotuksesta seuraavat jäsenet:

Ruotsinkielen opettaja Sisko Harkoma

Emeritus suurlähettiläs Kari Karanko

Yhteiskuntasuhdejohtaja Susanna Korpivaara

Toimitusjohtaja Heikki Rautvuori

Pol.stud. Jaan Siitonen

Heikki Rautvuori kiitti yhdistyksen hyväksi toimimisesta sen perustamisesta lähtien hallituksessa ollutta Anneli Temmestä sekä paikastaan luopunutta Juhani Lönnrothia, joka ei päässyt nyt paikalle.
Sääntöjen 6§ 3. momentin mukaisesti hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Sääntöjen 11§ mainitun kahden tilintarkastajan sijaan yhdistysrekisteri on suosittanut kahden toiminnantarkastajan valintaa nykyisten sääntöjen puitteissa. Kokous valitsi yksimielisesti näihin tehtäviin edelleen Matti Saaren ja Pär Stenbäckin.

KANSALLISKIELTEN EDISTÄMISPALKINTO 2014 LUOVUTUS

Yhdistyksen ensimmäinen Kansalliskielten edistämispalkinto, suuruudeltaan 2000 euroa, luovutettiin yhteisesti pol.stud. Jaan Siitoselle ja ekon.stud. Niia Lintalalle. He ovat perustaneet viime vuonna nuorten pyörittämän KOMIN ry:n , joka järjestää äidinkieleltään suomenkielisille lukiolaisille puhekursseja lukioissa. Niissä keskustellaan ruotsiksi erilaisista teemoista eikä kavahdeta kielioppivirheitä. Näin kynnys käyttää toista kansalliskieltämme jokapäiväisessä kanssakäymisessä ja opiskelussa alenee merkittävästi.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Hallberg kiitti läsnäolijoita aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 17.45

Kokouksen jälkeen palkinnosaajat sekä ruotsinopettaja Sisko Harkoma johtivat mielenkiintoisen keskustelun ruotsinkielen opiskelusta koulun jälkeen, asenteista kielen käyttämiseen ja ennakkoluuloista luopumisesta. Keskusteluun osallistui jäsenistön lisäksi kymmenen asiasta kiinnostunutta.

________________________ __________________________

Pekka Hallberg Heikki Rautvuori

puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet Kansalliskielten tukiyhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastanneen kokouksen kulkua.
_________________________ ___________________________

Jorma Inki Harri Tilli

Rolle Isotalo Kirjoittanut Rolle Isotalo